Betöltés, kérlek várj...
Login man

Felhasználói feltételek

A www.customerview.hu honlapot (továbbiakban: Honlap) a Customer View Kft. (1063 Budapest, Szív u. 33.; adószám: 26199045-2-42, cégjegyzékszám: 01 09 307374)  üzemelteti.

A Customer View Kft. minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. A közölt információk – annak ellenére, hogy a Honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára – kizárólag Magyarország területén érvényesek. A Honlapra belépve Ön tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakban ismertetett és részletezett Felhasználási Feltételeket (továbbiakban: Feltételek), éppen úgy, mintha megállapodást írt volna alá a Customer View Kft.–vel (továbbiakban: Üzemeltető). Ezért fontos, hogy Ön (továbbiakban: Felhasználó, Ön vagy Öné) a jelen Feltételeket gondosan elolvassa, és azokat tudomásul vegye.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy saját elhatározása szerint bármikor változtassa, módosítsa, hozzáadjon vagy eltávolítson ezekből a Feltételekből. A változtatásokat valamennyi felhasználó köteles magára nézve kötelező érvényűnek elfogadni, tekintettel arra, hogy a Honlap használata a feltételek módosításának egyértelmű és akaratlagos elfogadását jelenti. Ezek a feltételek kiegészülhetnek további, különleges tartalmakra és tevékenységekre vonatkozó feltételekkel, melyeket a Honlap használatával Ön szintén elfogad. A Felhasználó felelőssége, hogy a Honlaphoz történő hozzáféréshez minden szükséges előkészületet megtegyen. Szintén a Felhasználó felelőssége, hogy biztosítsa azt, hogy internetkapcsolatán keresztül a Honlapra lépő valamennyi személy tisztában legyen ezekkel a Feltételekkel, és elfogadja ezeket.

A Honlap használata
Tekintettel arra, hogy nem lehetséges minden esetre kiterjedő, jelen Honlap elfogadható és elfogadhatatlan felhasználását meghatározó felsorolást készíteni, ezért általánosságban deklaráljuk, hogy az Üzemeltető nem tolerálja a Honlap olyan használatát, amely rontja, vagy feltételezhetően ronthatja hírnevét, az oldal elérhetőségét, integritását, vagy amely bármilyen jogi, adózási, szabályozási vagy egyéb felelősségi problémát okoz, vagy annak veszélyét rejti magában.

Az Üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy a Honlap nem rendeltetésszerű használata vagy annak gyanúja esetén:
vagy felfüggesztheti a Honlap vagy annak bármely részének használatát,
vagy letilthatja a hozzáférést a Honlaphoz vagy annak bármely részéhez,
vagy megszüntetheti a Honlap vagy annak bármely részének használati jogát.

Felhasználó elfogadja, hogy az alábbiakban felsorolt célokból nem használja a Honlapot, illetve harmadik félnek nem teszi lehetővé, és nem engedi meg a Honlap használatát:
illetéktelen hozzáférés a Honlaphoz, a Honlapot tároló szerverhez, vagy bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely a Honlappal kapcsolatos;
a Honlap üzemeltetésének, illetve bármely telekommunikációs hálózat minőségének vagy integritásának veszélyeztetése vagy megsértése;
más személyekről történő információ megszerzése vagy begyűjtése, beleértve azok e-mail címét, hozzájárulásuk nélkül;
bármilyen kereskedelmi célú használat, beleértve a direkt marketinget, felméréseket, versenyeket vagy piramisjátékokat, illetve láncleveleket, kéretlen e-maileket, spameket, reklámokat vagy promóciós anyagokat;
bármilyen anyag terjesztése, le- vagy feltöltése, vagy továbbítása, amely vírusokat, trójai falovakat, kukacokat vagy bármilyen egyéb ártalmas és hátrányos programokat tartalmaz;
szolgáltatásmegtagadási támadáson keresztül a Honlap megtámadása; vagy
bármely Internetes Szolgáltatást Nyújtó feltételeivel ellentétes magatartás tanúsítása;

Szellemi Tulajdon
Minden anyag, amely a Honlapon található, vagy rajta keresztül elérhető, beleértve korlátozás nélkül szövegeket, képeket, ábrákat, illusztrációkat, logókat, gombikonokat, audioklipeket, videoklipeket, szoftvereket és más tartalmakat, továbbá azok összeállítását, összegyűjtését, elrendezését és sorolását (beleértve a Honlap „kinézetét és érzetét”), magyar és nemzetközi szerzői jogvédelmi törvények védenek, és azokat a Customer View Kft. birtokolja, ellenőrzi, vagy ezen anyagok eredeti alkotóitól vagy azok engedélyezett licensz adóitól licenszét beszerzi. Minden ilyen jog fenntartva.
Fent említett anyagok csak megtekinthetőek a Honlapon. Ezen anyagoknak bármely más értelmű felhasználása – beleértve azok másolását, reprodukálását, módosítását, eladását, forgalmazását, kivonat készítését, újra-hasznosítását, átvételét, újrapublikálását, letöltését, lejátszását, elküldését, előadását vagy más jellegű hasznosítását – bármilyen módon és eszközökkel, a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, szigorúan tilos.
A Felhasználó a Honlapról kizárólag saját, személyes felhasználás céljából letölthet és kinyomtathat kivonatokat, valamint felhívhatja mások figyelmét a Honlapon megjelenő anyagokra. Tilos azonban módosítania azon nyomtatott vagy digitális anyagok másolatain, amelyeket kinyomtatott vagy letöltött, és tilos forrásmegjelölés nélkül, és szövegkörnyezetéből kiragadva felhasználnia az oldalon található illusztrációkat, fotókat, videó sorozatokat vagy ábrákat. Amennyiben a fent részletezett Feltételek megszegésével kinyomtat, lemásol, vagy letölt a Honlapról bármilyen anyagot, a Honlap használatára vonatkozó jog azonnali hatállyal visszavonandó. Nem használhatja a Honlapon szereplő anyagokat kereskedelmi célokra a Customer View Kft. illetve a licenszadók engedélyének beszerzése nélkül.

Felelősségünk kizárása
A Customer View Kft. minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy minden általa a Honlapon közzétett információ naprakész és teljes legyen, de nem garantálhatja azt, hogy ezen információk valóban helyesek és teljesek lesznek, továbbá minden észszerű és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy valamennyi engedélyezett felhasználó számára biztosítsa a Honlap folyamatos elérhetőségét, azonban nem garantálja, hogy a Honlap állandóan elérhető vagy szervertámadásoktól mentes lesz. Az Üzemeltető, vagy szolgáltatója, vagy beszállítója nem garantálja azt, hogy a Honlap megszakításoktól és hibáktól mentes lesz, hogy a fellépő hibákat kijavítja, vagy hogy a Honlap vagy az elérhetőségét biztosító szerver vírus- vagy más ártalmas elemektől mentes marad.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá semmilyen olyan megrongálódásért, kárért (beleértve a Felhasználó számítógépes rendszerének meghibásodását vagy adatainak elvesztését is), amely bármely fent hivatkozott termék, ajánlat, tartalom vagy anyag használatából (beleértve korlátozás nélkül a letöltést) adódik. Az Üzemeltető felelőssége kizárásának megfogalmazásakor figyelembe veszi a mindenkor hatályos vonatkozó jogi szabályozásokat.
A Honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy a Customer View Kft. nem felelős semmilyen közvetlen,  közvetett és véletlenszerű kárért – beleértve, de nem korlátozva az elmaradt szerződés vagy haszon, elmaradt bevétel vagy jövedelem, elmaradt jóhírnév, elmaradt várt megtakarítás, adatok vagy más eszmei veszteségek (még ha a Szolgáltató kapott is értesítést az ilyen károk lehetőségéről) terén jelentkező károkat –, ideértve azon károkat, amelyek az alábbiakból, illetve azok következményeiből keletkeznek:
a Honlap használata vagy használatára való képtelenség;
a Honlapon, vagy bármely más, a Honlaphoz vagy a Honlapról linkelt
a weboldalakon megtalálható bármely tartalom vagy egyéb anyag használata;
a Felhasználó adatátvételéhez történő illetéktelen hozzáférés;
bármely harmadik fél Honlapon tett nyilatkozatai; vagy
bármely más ügy, amely Honlapra vonatkozik.

Titoktartás
A Customer View Kft. elkötelezett a Felhasználók adatvédelme és biztonsága mellett. A Honlap használata során a Customer View Kft. nem gyűjt Öntől adatokat, amennyiben ilyen adatgyűjtés történik, azt minden esetben külön figyelemfelhívással jelzi a Felhasználó felé. Ebben az esetben az adatok gyűjtése csak akkor történik meg, amennyiben a Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismeri, és elfogadja. A Felhasználó a jelen Honlapra történő belépésével elfogadja azt, hogy az Interneten keresztül áthaladó információk nem mentesek harmadik felek beavatkozásaitól. Következésképpen a Customer View Kft. nem tudja garantálni az Interneten keresztül a felhasználóra vonatkozó információk titkosságát illetve bizalmas jellegét.

Irányadó jog
A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekben, illetve a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaiban és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak.