Betöltés, kérlek várj...
Login man

ÁSZF

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.customerview.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A megrendelés tartalma iktatásra valamint archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. 
Jelen ÁSZF 2019. január 01-től hatályos


A Szolgáltató
neve: Customer View Kft (továbbiakban: Szolgáltató)
székhelye: 1063 Budapest, Szív u. 33.
cégjegyzékszáma: 01-09-307374 
adószáma: 26199045-2-42
postai címe (hivatalos levelezési címe): 2081 Piliscsaba, Szent László király útja 37.
elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@customerview.hu
weboldal: https://www.customerview.hu) és aldomainjei (továbbiakban: Honlap)
szerződés nyelve: magyar
tárhely Szolgáltató adatai: Magyar Hosting Kft.( székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., adószám: 23495919-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-968314, további adatok és elérhetőségek: https://www.mhosting.hu/kapcsolat )

Alapvető rendelkezések
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF szabályait egyoldalúan módosítani, amely módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jogvédelem
A Honlap tartalma eltérő hivatkozás hiányában a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel, és bármely alkotóelemét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet akár részben vagy egészben bármilyen formában reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni. Minden jog fenntartva. A Szolgáltató a Honlapon felhasznált grafikai elemek, Termék- vagy egyéb fotók felhasználási jogával a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. 

Az Ügyfél kiszolgálás|elégedettség|élmény című könyv (továbbiakban: Könyv) Takács Antal (továbbiakban: Szerző) kizárólagos szellemi terméke, amely szerzői jogi védelem alatt áll. A Könyv vonatkozásában a Szerző kizárólag a Customer View Kft. részére biztosított felhasználási jogot,  és a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül a Könyv semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés, stb.). Az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő írásbeli hozzájárulás alapján a felhasználó köteles a Szerző, valamint a Honlap és a Szolgáltató, mint forrás megjelölésére. 
A szellemi alkotások védelmének megsértése, a szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényekben (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) meghatározott jogkövetkezményeket vonják maguk után. A Szolgáltató fenntartja jogot, hogy jogainak, gazdasági és üzleti érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen a jogsértő előzetes felszólítása nélkül jogi úton haladéktalanul fellépjen. 

A cookie, hírlevél és eDM, kapcsolat-felvételi űrlap, továbbá az adatkezelés, adatfeldolgozás, valamint az adattovábbítás vonatkozásában az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel, továbbá Termék(ek) megrendelésének feltételei
 A szolgáltatás(ok) és Termék(ek) igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő, Felhasználó) minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely számára a Szolgáltató a jelen szerződés keretében, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a távollévők közötti kommunikációt biztosító eszköz alkalmazásán keresztül szolgáltatást nyújt, vagy Terméket értékesít.

A Megrendelés menete
A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található könyv, egyéb megrendelhető vagy igénybe vehető szolgáltatás illetve kapcsolódó Termékek (továbbiakban: Termék, Szolgáltatás). A Termék megrendelése kizárólag elektronikus úton, a Honlapon kitölthető adatok megadásával lehetséges. A Szolgáltató egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben vagy személyesen leadott megrendeléseket nem fogad el és nem teljesít.

Megrendelő a Honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált Szolgáltatás igénybe vételével vagy Termék megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A Honlapon történő megrendelés során a megrendelt Termékhez vagy Szolgáltatáshoz esetlegesen kapcsolódó kedvezményt a Szolgáltató ún. kuponkód megadásának és felhasználásának lehetőségével biztosítja. A Termékhez vagy Szolgáltatáshoz igénybe vehető egyedi kuponkódokhoz kapcsolódó kedvezményének mértéke, a kedvezmény igénybevételének időtartama a Szolgáltató által meghatározott, amelyről időlegesen, saját üzleti és gazdasági érdekei szerint tájékoztatja a Felhasználókat, azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Termékhez, vagy Szolgáltatáshoz kapcsolódó kuponkód alapján igénybe vehető kedvezmény(eke)t, azok mértékét és időtartamát bármikor és bármilyen formában egyoldalúan, saját mérlegelése alapján módosítsa vagy megszüntesse. A Felhasználó a megrendelés során – amennyiben nem rendelkezik kedvezményt biztosító kuponkóddal – a Honlapon feltüntetett teljes termék illetve szolgáltatási díjazást köteles megfizetni. Az egyes kuponkódok felhasználhatósági idejéről, a kapcsolódó kedvezmények mértékéről és elérhetőségéről a Szolgáltató saját belátása szerint adhat tájékoztatást és információt a Felhasználóknak, azonban a Felhasználók ilyen irányú kötelező erejű igényt Szolgáltatóval szemben nem támaszthat.

A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a Termékkel kapcsolatos adatok (így különösen, de nem kizárólag a Termék vagy Szolgáltatás ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából eredő, hibásan feltüntetett díjazás és ár nem minősül ajánlattételnek, kivéve az akciók keretében meghirdetett ajándékok, vagy egyéb, díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások. A Termék(ek), Szolgáltatás(ok) mellett feltüntetett kép(ek) illusztráció(k). A Szolgáltató felelősségére vonatkozóan az esetlegesen előforduló hibákkal kapcsolatban a hatályos jogszabályokban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megvásárolni kívánt Termék vagy megrendelni kívánt Szolgáltatás főbb jellemzőit a Honlap tartalmazza. A Honlap és a Termék vagy Szolgáltatás téves értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a Honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás téves információközlés előfordulhat. Az adatbázis(ok)ban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A megrendelés leadása, Termék vásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele a Megrendelő adatainak megadásához kötött. A Termék(ek) vagy Szolgáltatás(ok) megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles megadnii:
Személyes adatok: név; e-mail cím; telefonszám (futárral történő kiszállítás okán)
Számlázási adatok: cégnév (ha rendelkezésre áll); számlázási cím irányítószám, város, utca házszám, egyéb címadatok
Postázási adatok: irányítószám, város, utca házszám, egyéb címadatok (épület, emelet, ajtó stb.)
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jelenleg csak Magyarország területén szállít ki a Honlapon feltüntetett díjazással. Amennyiben Felhasználó Magyarországtól eltérő címre kíván megrendelést leadni, erről előzetesen a Szolgáltató megadott elérhetőségein egyeztetni köteles. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ebben az esetben a Termék és/vagy Szolgáltatás, valamint a kapcsolódó postai, szállítási költségekkel kapcsolatban egyedi díjazást állapítson meg.

A Termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál Termék megrendelésére csak a megrendelés leadásakor történő online fizetéssel és futárszolgálattal történő kiszállítással van lehetőség. Szolgáltató személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít. A futárszolgálat aktuális díját a Termékre vonatkozó megrendeléskor, a Termék díjazásán felül Szolgáltató külön tűnteti fel, amelyet Megrendelő a Termék vételárával együtt köteles megfizetni. A Termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát a Megrendelő elektronikusan vagy a Termék mellé csomagolva kapja kézhez.
Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.

Szolgáltató mindenkori kézbesítő és logisztikai partnereiről Megrendelő az Adatkezelési tájékoztatóban tájékozódhat.

A beérkezett rendeléseket a Szolgáltató a megrendelést követő 2 munkanapon belül dolgozza fel és adja át a futárszolgálatnak, így általában a megrendeléstől számított 3-5 munkanapon belül kerül a Termék a Megrendelő részére kiszállításra. Megrendelő a megadott adatait a megrendelést követően, de még a kiszállítás megkezdését megelőzően módosíthatja. Az adatmódosítási igényt Megrendelő az info@customerview.hu e-mailcímen jelezheti.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt Terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Elállás joga, felelősség
A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében, a Megrendelő a megrendelt Termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt Terméket. Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Megrendelő elállási jogát továbbá a megrendelés visszaigazolásának (szerződés megkötésének napja) és a Termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni.
Szolgáltató köteles a Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a Termék visszaküldésének költsége terheli. A Termék vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll Szolgáltató módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő a Terméket visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. Szolgáltató a két időpont közül a korábbi időpontot veszi figyelembe. Szolgáltató elállás esetén a visszatérítendő összeget az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazva rendezi, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta.
Egyéb visszatérítési mód alkalmazása esetén a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Szavatosság
Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Megrendelőt a Szolgáltatóval szemben az alábbi kellékszavatossági jogok illetik meg:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Amennyiben a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.
A hibát a Megrendelő a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.
Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Megrendelő igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató nyújtotta. 
A teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget olyan működési hibáért, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató Honlapjára belépjen, regisztráljon, kapcsolat-felvételi úrlapot kitöltsön, vagy a megrendelését leadja, továbbá Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

Panaszok rendezése
Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, továbbá ugyanezen elérhetőségeken jelentheti be panaszát munkanapokon 09:00-16:00 között:
e-mailben: info@customerview.hu
postai úton: 1063 Budapest, Szív u. 33.
telefonon: +36 70 905 6790
A Megrendelő a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 
telefonszám: +36 1 488 21 86

A Megrendelő és a Szolgáltató a Békéltető Testület igénybevételének hiányában jogosultak a Ptk vonatkozó rendelkezései szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesíteni jogaikat és követeléseiket, valamint a vitás kérdéseket rendezni.

Egyéb rendelkezések
Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók, Megrendelők, vagy a szolgáltatásokat igénybe vevők által írt véleményekért. A Szolgáltató ezen felül jogosult a közízlést, Szolgáltató gazdasági vagy üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések saját mérlegelése alapján történő törlésére.