Betöltés, kérlek várj...
Login man

Adatkezelési tájékoztató

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Customer View Kft. (továbbiakban: "CustomerView”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket továbbá tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.customerview.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

Alapfogalmak
Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen. További jogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény; A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény). A CustomerView a felhasználóktól kapott és gyűjtött személyes adatokat ezen jogszabályokkal összhangban kezeli.

Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Adatkezelő: Customer View Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített neve: Customer View Kft.
cégjegyzékszáma: 01-09-307374
adószám: 26199045-2-42
székhely: 1063 Budapest, Szív u. 33.
postai címe (hivatalos levelezési címe): 2081 Piliscsaba, Szent László király útja 37.
elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@customerview.hu
honlapjának címe: www.customerview.hu
adatvédelmi tisztviselőjének neve: Takács Antal
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: antal.takacs@customerview.hu; +36 70 619 6291

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik
Érintett: az adatkezelés során az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek az adatait kezelik.
Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet. Jelen Tájékoztató alapján folytatott adatkezelés esetén az a természetes személy, aki a CustomerView honlapját (www.customerview.hu) meglátogatja, azon regisztrál, vagy a honlapon regisztráció nélkül vásárol (továbbiakban: „Felhasználó”), vagy a kapcsolat-felvételi űrlapot kitölti.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, elérhetőségi és lakcímadata, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy a CustomerView által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így ebbe a körbe tartozik különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása).
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a CustomerView-val kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.
Webáruház: a CustomerView honlapján (www.customerview.hu) üzemeltetett internetes áruház, amely termék, vagy szolgáltatás megvásárlására biztosít online lehetőséget. (továbbiakban: „Webáruház”).
Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például személyes preferenciák, érdeklődési kör) értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a CustomerView-nál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja a CustomerView honlapján elérhető termékek és szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Adatkezelésre kerül sor különösen az alábbi célokból:
A szolgáltatás(ok) nyújtása körében:
az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől felhasználótól való megkülönböztetése;
kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
ügyfélelégedettség tesztelése és mérése
a szolgáltatás(ok) és termék(ek) testre szabásának elősegítése;
a szolgáltatás(ok)hoz és termék(ek)hez kapcsolódó rendszerüzenet küldés; 
külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.); 
vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);
harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.
Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés;
Hírlevél-feliratkozás/küldés;
Panaszkezelés;
Nyereményjátékok (sorsolások, szavazások) lebonyolítása;
Kapcsolatfelvételi űrlap használata;
Cookie-k használata;

Általános rendelkezések
A CustomerView a neki megadott személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, vagy ő vásárol meg egy terméket. Egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A CustomerView felhívja a Felhasználók figyelmét arra is, hogy a téves adatok, vagy hibás adatok megadása esetén bekövetkező kárért kizárólag a Felhasználó felel, ezzel kapcsolatban a CustomerView felé kárigényt nem érvényesíthet.

A CustomerView felhívja a részére adatot közlők figyelmét arra is, hogy ha nem saját személyes adataikat (pl. a vásárlótól eltérő címzett, megajándékozott szállítási adatai) adják meg, az adatközlő kötelessége az adatközlés jogalapjának (pl. érintett hozzájárulásának beszerzése) biztosítása. Fentiek nem érintik a CustomerView jogát arra, hogy az esettől függően a jogosultság megfelelő igazolását kérje, az ennek során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a megrendelt termékre vonatkozó szerződéshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezelje.

A CustomerView a megadott személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Hacsak jogszabály, vagy jelen Tájékoztató másként nem rendeli, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől a lehető legrövidebb időn belül. Hacsak jogszabály ezt kifejezetten ki nem zárja, jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a CustomerView jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Jogszabály, illetve jelen Tájékoztató ellenkező rendelkezése hiányában a Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a CustomerView, mint adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
A CustomerView bizonyos jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a CustomerView érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén az erre jogosult harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait. A CustomerView, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a CustomerView nem tehető felelőssé.
A CustomerView a birtokába jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályoknak és jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen Tájékoztatóban meghatározott adattovábbítási esetek.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a CustomerView az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A CustomerView az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen személy nevében kizárólag a törvényes képviselő adhat adatkezelési hozzájárulást.

Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés
Érintett: a Felhasználó, aki a CustomerView internetes áruházát használja, és termékeket vagy szolgáltatást rendel a honlapon, vagy a Webáruházban.
Az adatkezelés célja : a honlapon, vagy a Webáruházban történő megrendeléshez, vásárláshoz kapcsolódóan a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, a számviteli bizonylat kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése.
A honlapon, vagy a webáruházban a vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1)-(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja jelöli meg.
A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott terméket megvásárolhassa, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatást megrendelhesse. A személyes adatok nélkül a CustomerView nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre.
Kezelt adatok köre: rendelésszám, rendelés dátuma, időpontja, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, választott fizetési, számlázási és szállítási mód adatai.
Adatkezelés időtartama: A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig, jogvita esetén a jogvita jogerős elbírálásáig tárolja a CustomerView, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig, illetve az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell tárolni).
A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-a biztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Kiszállítással összefüggő adatkezelés
Ha a Felhasználó szerződést köt a CustomerView-val, a CustomerView a Felhasználó alábbi adatait logisztikai szolgáltatói részére továbbítja annak érdekében, hogy ki tudják szállítani a Felhasználó által megrendelt termékeket.
Érintett : az a Felhasználó, illetve a Felhasználó által megjelölt egyéb címzett, akinek részére a CustomerView a megrendelt terméket a megjelölt teljesítési helyre eljuttatja.
Kezelt adatok köre: címzett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, a küldemény csomagszáma, csomag értéke, a választott fizetési és szállítási mód adatai, beszedendő utánvét összege, számlázási név és cím, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben a CustomerView részére önkéntesen megadott további információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).
Az adatkezelés célja : a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja : GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja; figyelemmel az Ektv. 13/A § (1)-(2) bekezdéseire.
Adatkezelés időtartama : a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.
Adatátadás, adatátadás címzettjei : a fenti adatokat a CustomerView átadja a postai szolgáltató / futárszolgálat / szállító cég részére.
A postai szolgáltatók / futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik és adatkezelési szabályaik, amelyeket a Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogad. A CustomerView postai / futárszolgálati partnere a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. („GLS”). 

Postai, logisztikai szolgáltatók
A Felhasználó személyes adatait a megrendelt termékeknek a teljesítési helyre továbbításához igénybe vett postai szolgáltatás esetén a postai szolgáltató a Postatv. rendelkezéseinek megfelelően (54. §.) adatkezelőként kezelheti, egyéb logisztikai szolgáltató esetén kizárólag a megrendelt termékek kiszállításáig tárolják a CustomerView logisztikai szolgáltatói, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a logisztikai szolgáltatói számára a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt.

A megbízott postai szolgáltató(k):

Postai szolgáltató neve, székhelye, végzett adatfeldolgozási tevékenység
GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 
2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. 
Csomagszállítás
Adatfeldolgozás csomagok kiszállítása céljából
ÁSZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek
Adatkezelési szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Elektronikus számlázáshoz igénybe vett adatfeldolgozók
A CustomerView a Felhasználók regisztráció vagy rendelés során rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelés teljesítése érdekében, valamint a Számviteli Tv-ben foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében adatfeldolgozás céljából továbbítja az általa használt számlázó program üzemeltetője felé.

Elektronikus számlázáshoz igénybe vett szolgáltató neve, székhelye, végzett adatfeldolgozási tevékenység
OTP eBIZ Kft.
1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.
Adószáma: 25598771-2-41
Elektronikus számlázás
Megrendelő adatainak feldolgozása számlák kiállítása céljából
ÁSZF:  https://www.otpebiz.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
Adatkezelési szabályzat: https://www.otpebiz.hu/altalanos-adatkezelesi-szabalyzat/

Hírlevél-feliratkozás és küldés
Hírlevél-feliratkozásra regisztrált Felhasználóknak a termékek vagy szolgáltatások megrendelése során van lehetősége, vagy megrendelés hiányában a www.customerview.hu oldalon található Hírlevél menüben.

Ha a Felhasználó hírlevél-küldésre regisztrált, az ilyen célból történő regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevélnek a Felhasználó e-mail címére történő küldése céljából kerül sor abban az esetben, ha a Felhasználó hozzájárulását adta az adatkezeléshez. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.
Kezelt adatok köre : e-mail cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, korábbi vásárlásokból eredő tematika, használt átvételi mód; az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).
Az adatkezelés célja : gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a CustomerView termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás A CustomerView a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja összhangban az Ektv. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (1) bek. a) pontjával.
Adatkezelés időtartama: A Felhasználónak a hírlevél-küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja a CustomerView, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a CustomerView további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. Regisztrált Felhasználók a személyes fiókjukba belépve is bármikor és ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről. Ha a Felhasználó leiratkozik, a hírlevélküldéshez használt személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek.

A papír alapon, vagy személyesen, illetve telefonon bejelentett hírlevél kéréseket, illetve ezek fogadásához adott hozzájárulásokat a CustomerView munkatársai rögzítik információs rendszereikben és ezt követően a CustomerView ezeket is ezen információs rendszerei útján kezeli. A papír alapon rögzített hozzájárulásokat az információs rendszerekben történt rögzítést követő 1 év időtartam elteltével, illetve ezt megelőzően, ha az érintett a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását visszavonja, a CustomerView törli.

Kapcsolat-felvételi űrlap használata

Ha a Felhasználó szeretné felvenni a kapcsolatot CustomerView-val, erre a Weboldalon a Kapcsolat menüpontban, vagy az egyes menüpontokban elhelyezett kapcsolat-felvételi űrlapok kitöltésével van lehetősége. A kapcsolat-felvételi űrlapon válaszadás céljából személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám) megadására van szükség.
Érintett: az a Felhasználó, aki az űrlapot kitölti.
Az általános tájékoztatás esetén az adatkezelés célja: a CustomerView szolgáltatásaival kapcsolatos információ megadása.
Az adatkezelés jogalapját - esettől függően - vásárló vagy leendő vásárló esetében az Ektv. 13/A. § (1) és (7) bekezdésével összhangban a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, egyéb esetekben a GDPR 6. cikk a) pontja biztosítja.
Adatkezelés időtartama (űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje):
egyszeri információcsere esetén a CustomerView az adatot haladéktalanul törli;
ha a megkeresés valamely a CustomerView által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. § (1) és (7) bekezdéseiben előírtak szerint alakul, figyelemmel a GDPR 6 cikk (1) cikk b) pontjában foglaltakra;
fogyasztói panasz esetén: a panaszjegyzőkönyv felvételétől számított öt év (Fogy.véd. tv. 17/A. § (7) bekezdés).
A fentieken túl egyéb esetekben a megadott adatok kezelésére az adott jogcímhez (termék megrendelése, hírlevél, törzsvásárlói program stb.) kapcsolódó előírások vonatkoznak.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
A megadott személyes adatok megismerésére jogosultak feladatkörükben a CustomerView munkavállalói, teljesítési segédei és közreműködői, kifejezetten ideértve az adatfeldolgozókat is, szakértői, illetőleg mindazok, akiket/ amelyeket a jelen Tájékoztató kifejezetten megnevez.

Adattovábbítás lehetősége
A jelen Tájékoztatóban meghatározottakon túl, a Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülhetnek:
Ha a Felhasználó az online bankkártyás fizetést választja a megrendelés során, a CustomerView a Felhasználó által a megrendeléskor megadott teljes nevet, e-mail címet, IP címet, a fiókadatokat, a megrendelt termék típusát, címét, a szállításhoz kapcsolódóan megadott teljes nevet, címet (országkód, ország, város, cím pontos megnevezése [pl. közterület neve, típusa, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, egyéb kiegészítő címadatok], irányítószám), e-mail címet és telefonszámot, a számlázáshoz kapcsolódóan megadott teljes nevet, címet (országkód, ország, város, cím pontos megnevezése [pl. közterület neve, típusa, házszám, emelet, ajtó, helyrajzi szám, egyéb kiegészítő címadatok], irányítószám), e-mail címet és telefonszámot továbbítja a vételárral való elszámolás és az online bankkártyás fizetéssel kapcsolatos panaszok kezelése céljából a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Csoportos adószám: 17781028-5-44; Közösségi adószám: HU17781028; CIB Bank Zrt. adószám: 10136915-4-44 cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) részére. A továbbított személyes adatokat a CIB Bank Zrt. a saját adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli.
CIB Bank Zrt. ÁSZF: https://net.cib.hu/szerzodesi_feltetelek/index

Az Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépése, módosítása
Jelen Tájékoztató 2019. január 01. napjával lép hatályba. A CustomerView a jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt (eseti) adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást.
A CustomerView fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, a módosítás hatályba lépését követő első belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdés vagy vélt probléma esetén, kérjük, az alábbi elérhetőségekhez forduljon:
info@customerview.hu

Az érintettnek az alábbi információk kéréséhez joga van:
a CustomerView képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
a CustomerView adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei;
a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
az érintett személyes adatok kategóriái;
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; ha van ilyen, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítása esetén az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott információk;
a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

A fenti információkat a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül kell közölni. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak az Általános Adatvédelmi Rendelet 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg.
A CustomerView az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve a bírósági jogorvoslat joga, annak megjelölésével, hogy a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
amennyiben van ilyen: az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Kérésre a CustomerView az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a kizárólag az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az érintett kérésére a CustomerView indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint -- figyelembe véve az adatkezelés célját -- az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A CustomerView az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
a személyes adatokat uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A CustomerView minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).